logo

Fraccions: Concepte, Lectura i Test

Contingut d'aquesta pàgina:

  • Concepte de Fracció

  • Tipus de Fraccions

  • Lectura de Fraccions

  • Test en Línia: conceptes bàsics d'una fracció i lectura de fraccions.

Novetat!Intel·ligència artificial

Com els algorismes condicionen les nostres vides

Enric Senabre, Vicent CostaMés informació: sembra llibres.

intel·ligència artificial

1. Concepte de Fracció

introducció a les fraccions

Veure Text


2. Tipus de Fraccions

introducció a les fraccions

Veure Tipus


3. Lectura de Fraccions

Veure Explicació

Taula Lectura de Fraccions en PDF.
Test d'Exercicis Bàsics de Fraccions


En tots els exercicis, escollir l'opció correcta.

Exercici 1

En la fracció

exercicis interactius de fraccions

El numerador és 9 i el denominador és 5.
El numerador és 5 i el denominador és 9.


Exercici 2

La lectura de la fracció

exercicis interactius de fraccions

és...

Dos d'un.
Un mig.
Fracció segona.


Exercici 3

Considerar la fracció

exercicis interactius de fraccions

No és correcte escriure aquesta fracció ja que el numerador és major que el denominador.
És la fracció dos terços.
És la fracció tres mitjos.

Exercici 4

Considerar la fracció

exercicis interactius de fraccions

És la fracció dos terços.
La fracció representa el nombre decimal 1,5.
És una fracció impròpia.

Exercici 5

Considerar la fracció

exercicis interactius de fraccions

És la fracció set cinquens.
No és correcte escriure aquesta fracció ja que 5 no és divisible entre 7.
És la fracció cinc partit set.

Exercici 6

Considerar la fracció

exercicis interactius de fraccions

És la fracció set dècims.
El denominador és 7 i el numerador és 10.
La fracció representa el resultat de dividir 10 entre 7.

Exercici 7

La fracció

exercicis interactius de fraccions

pot llegir-se com...

Dos trentens.
Dos tretzens.
Tretze mitjos.

Exercici 8

Considerar la fracció

exercicis interactius de fraccions

És la fracció tres mil·lèsims.
És la fracció cent terços.
És una fracció pròpia.

Exercici 9

Dividim un cercle en parts iguals:

exercicis interactius de fraccions

La fracció del total que representa l'àrea acolorida de blau és...

$$ \frac{1}{3} $$

$$ \frac{6}{8} $$

$$ \frac{8}{6} $$


Exercici 10

exercicis interactius de fraccions

La fracció del total que representa el nombre de pomes vermelles és...

$$ \frac{3}{8} $$

$$ \frac{1}{6} $$

$$ \frac{6}{1} $$


Exercici 11

Dividim un cercle en parts iguals:

exercicis interactius de fraccions

Sense realitzar cap operació, deduïm que l'àrea verda del cercle és...

$$ \frac{1}{3} $$

$$ \frac{1}{2} $$

Ninguna de les opcions anteriors és certa ja que s'ha dividit el cercle en 8 parts i no en 2 ni en 3.


Exercici 12

Un exemple de fracció impròpia és...

$$ \frac{456}{123} $$

$$ \frac{123}{456} $$

$$ \frac{78}{87} $$


Exercici 13

La relació "dos de cada quinze" pot expressar-se mitjançant la fracció...

$$ \frac{15}{2} $$

$$ \frac{2}{15} $$

$$ \frac{6}{3} $$


Exercici 14

exercicis interactius de fraccions

La imatge anterior es correspon amb...

Una de cada sis flors és blava.

Disset setzens de les flors són blaves.

Dos divuitens de les flors són blaves.


Exercici 15

exercicis interactius de fraccions

Quina de les següents afirmacions és FALSA?

Un terç dels bolets són vermells.

Un de cada sis bolets és vermell.

Dos terços dels bolets són vermells.Exercici 16

La quantitat de pizzes que han sobrat és...

exercicis interactius de fraccions

$$ \frac{10}{8}=1,25 $$

$$ \frac{8}{6}=1,3333... $$

$$ \frac{10}{16}=0,625 $$


Exercici 17

exercicis interactius de fraccions

L'opció que descriu la imatge anterior és...

Una quarta part dels ànecs són verds i tres quartes parts són morats.

Una quarta part dels ànecs són verds i una tercera part són morats.

Una quarta part dels ànecs són morats i una tercera part són verds.


Exercici 18

exercicis interactius de fraccions

La relació que hi ha entre els peluixos és...

Un de cada tres peluixos és blau i un de cada cinc és verd.

Un de cada tres peluixos és verd i un de cada cinc és marró.

Un de cada tres peluixos és blau i un de cada cinc és marró.Creative Commons License
Matesfacil.com by J. Llopis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.