logo

Fraccions Mixtes: Test i Exercicis Resolts

Contingut d'aquesta pàgina:

  • Concepte de Fracció Mixta

  • De Fraccions Impròpies a Fraccions Mixtes

  • Operacions entre Fraccions Mixtes: suma, resta, producte i quocient

  • Test i Exercicis resolts: conceptes bàsics i operacions

Novetat!Intel·ligència artificial

Com els algorismes condicionen les nostres vides

Enric Senabre, Vicent CostaMés informació: sembra llibres.

intel·ligència artificial

1. Concepte de Fracció Mixta

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Concepte2. De Fraccions Impròpies a Fraccions Mixtes

(necessari per sumar nombres mixtos)

Veure Transformació3. Suma i Resta de Nombres Mixtos

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Operacions4. Producte de Nombres Mixtos

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Operació
Test i Exercicis Bàsics de Fraccions Mixtes


Exercici 1

Considerar la fracció mixta

fraccions mixtes o nombres mixtos

Triar l'opció correcta:

La part sencera de la fracció mixta es 3 i la part fraccionària és 2/9.
La part sencera de la fracció mixta es 2/9 i la part fraccionària és 3.


Exercici 2

El nombre mixt

fraccions mixtes o nombres mixtos

és el nombre decimal...

0,2
0,75
1,2


Exercici 3

Considerar el següent nombre mixt:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Triar l'afirmació correcta:

És el nombre 5 ja que els dos 7’s poden simplificar-se.
És la fracció mixta set i cinc setens.
No és correcte escriure aquest nombre mixt ja que el denominador és major que el numerador.

Exercici 4

El nombre decimal 5,75 pot escriure's com la fracció mixta...

Ninguna de les anteriors.

Exercici 5

fraccions mixtes o nombres mixtos

El nombre de gots d'aigua és...

Ninguna de les anteriors.

Exercici 6

fraccions mixtes o nombres mixtos

El resultat de la suma de les fraccions mixtes és...

3

Exercici 7

Considerar el nombre mixt

fraccions mixtes o nombres mixtos

Quina de les següents afirmacions és FALSA?

No és completament correcte escriure aquest nombre mixt ja que la fracció és impròpia.
És el doble de cinc quarts.
És preferible escriure el nombre mixt 3¼.

Exercici 8

Si al exprimir 3 taronges tenim 2 gots de suc, quantes taronges són necessàries per a tenir un got de suc?

½

Exercici 9

Calcular la següent suma de fraccions mixtes:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució

Exercici 10

Calcular la següent suma de fraccions mixtes:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució

Exercici 11

Calcular la següent suma de nombres mixtos:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució

Exercici 12

Calcular la següent resta de fraccions mixtes:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució

Exercici 13

Calcular el següent producte de fraccions mixtes:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució

Exercici 14

Calcular la següent divisió de fraccions mixtes:

fraccions mixtes o nombres mixtos

Veure Solució
Creative Commons License
Matesfacil.com by J. Llopis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.